- PISA

Ссылка:

https://education.tularegion.ru/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/sistema-obektivnosti-protsedur-otsenki-kachestva-obrazovaniya-i-olimpiad-shkolnikov/pisa-uko/

- Всероссийские проверочные работы (ВПР)

Ссылка:

https://education.tularegion.ru/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/sistema-obektivnosti-protsedur-otsenki-kachestva-obrazovaniya-i-olimpiad-shkolnikov/vserossiyskie-proverochnye-raboty-vpr-uko/

- Всероссийская олимпиада школьников

Ссылка:

https://education.tularegion.ru/upravlenie-kachestvom-obrazovaniya/sistema-obektivnosti-protsedur-otsenki-kachestva-obrazovaniya-i-olimpiad-shkolnikov/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-uko/